Jarní novinky v pojištění

posted in: Novinky | 0

Vážené starostky, vážení starostové,

chtěli bychom navázat na setkání s vámi  na shromáždění starostů OSH, kde vám předsedkyně představenstva Ing. Ondráková přislíbila bližší informace o jarních novinkách. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. upravila své produkty, aby lépe vyhovovaly potřebám členů JSDHO a SH ČMS.

Nad rámec pojistných smluv, kterými uzavřelo SH ČMS s HVP pojistnou ochranu pro své členy, mohou i obce sjednat smlouvy pro členy svých JSDHO.  Nově je možno, kromě úrazového pojištění uzavřít i pojištění odpovědnosti.

V případě úrazového pojištění se jedná o skupinové pojištění za nízké pojistné, které je pro obec administrativně nenáročné. Přesto pojištěným dostatečně kryje rizika spojená s činností jednotek. Pojištění se vztahuje na zásah (v rozsahu od vyhlášení poplachu do návratu členů na základnu), plánovaná školení, výcvik a údržbu techniky. Pro obce, které sídlí v příhraničních oblastech nebo mají dojednanou spolupráci v zahraničí, je výhodou neomezená územní platnost. Pokud dojde k pojistné události, HVP nepožaduje prokazování pracovní neschopnosti. Nové pojištění nabízí obcím vyšší pojistné krytí (v případě trvalých následků úrazu s progresivním plněním) i větší variabilitu při sjednání.

V případě pojištění odpovědnosti jde o pojištění odpovědnosti za újmu z provozní odpovědnosti JSDHO  (tj. újma nebo škoda na věci, zdraví či životě způsobená třetí osobě, za  kterou JSDHO ze zákona odpovídá), odpovědnosti za škodu na užívaných movitých věcech (např. škoda na vypůjčené hasičské výzbroji nebo výstroji) a odpovědnosti za újmu způsobenou obci, která je zřizovatelem JSDHO (tj. škoda nebo újma, kterou způsobí JSDHO svému zřizovateli, případně škoda nebo újma způsobená navzájem mezi jednotlivými členy JSDHO).

Kromě novinek v pojištění JSDHO, připravila HVP pro členy SH ČMS zvýhodnění i při uzavření jejich individuálních úrazových smluv. Člen sdružení, který je starší 18-ti let, získá při uzavření smlouvy navíc pojistnou částku 50 tis. Kč v rámci pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle a 50 tis. Kč v rámci pojištění smrti úrazem, pokud by k události došlo při zásahu, kterého by se zúčastnil jako člen JSDHO.

Jarní novinky v pojištění

S přáním hezkého dne, Mačková.

Bc.Petra Mačková

obchodní úsek

HVP, a.s.

Římská 45

120 00  Praha 2

tel:222119186

mob.:+420606106411

mackova.petra@hvp.cz